Wanneer zijn mensenrechten ontstaan?

Mensenrechten zijn rechten die aan alle mensen toekomen, ongeacht hun afkomst, geslacht, religie of politieke overtuiging. Deze rechten zijn vastgelegd in internationale verdragen en worden beschermd door nationale wetgeving. Maar wanneer zijn deze rechten eigenlijk ontstaan?

Oudheid

De geschiedenis van mensenrechten gaat terug tot de oudheid. In verschillende culturen werden al vroeg bepaalde rechten erkend, zoals het recht op leven en het recht op vrijheid. Zo werd in het oude Egypte al in de 3e eeuw voor Christus een wet opgesteld die slavernij verbood. Ook in het oude Griekenland en Rome werden bepaalde rechten erkend, zoals het recht op een eerlijk proces en het recht op eigendom.

Verlichting

In de 18e eeuw ontstond in Europa de Verlichting, een periode waarin het denken over de mens en de samenleving veranderde. Filosofen als John Locke en Jean-Jacques Rousseau pleitten voor de rechten van de mens en de vrijheid van het individu. In de Verenigde Staten werd in 1776 de Onafhankelijkheidsverklaring opgesteld, waarin het recht op leven, vrijheid en het streven naar geluk als onvervreemdbare rechten werden erkend.

19e eeuw

In de 19e eeuw werden de rechten van de mens verder ontwikkeld. Zo werd in 1848 de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de Burger opgesteld, waarin onder andere het recht op vrijheid van meningsuiting en het recht op gelijke behandeling voor de wet werden vastgelegd. Ook werden in deze periode de eerste internationale verdragen opgesteld, zoals het Verdrag van Genève (1864) dat de bescherming van gewonde soldaten tijdens oorlogstijd regelde.

20e eeuw

In de 20e eeuw werden de rechten van de mens verder uitgebreid en versterkt. Na de Tweede Wereldoorlog werd in 1948 de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aangenomen door de Verenigde Naties. Dit document bevatte een uitgebreide lijst van rechten die aan alle mensen toekomen, zoals het recht op leven, vrijheid en veiligheid, het recht op onderwijs en het recht op een eerlijk proces. In de jaren daarna werden verschillende internationale verdragen opgesteld die deze rechten verder uitwerkten en versterkten.

Heden

Ook vandaag de dag zijn de rechten van de mens nog volop in ontwikkeling. Zo worden er steeds meer rechten erkend, zoals het recht op privacy en het recht op een gezonde leefomgeving. Ook worden er steeds meer internationale verdragen opgesteld om deze rechten te beschermen. Toch zijn er nog steeds landen waar de rechten van de mens niet worden gerespecteerd en waar mensenrechtenactivisten worden vervolgd.

Conclusie

De geschiedenis van mensenrechten gaat terug tot de oudheid, maar de rechten van de mens zijn pas echt ontstaan in de Verlichting en de daaropvolgende eeuwen. In de 20e eeuw werden de rechten van de mens verder uitgebreid en versterkt, en ook vandaag de dag zijn deze rechten nog volop in ontwikkeling. Het is belangrijk dat deze rechten worden beschermd en gerespecteerd, zodat alle mensen in vrijheid en gelijkheid kunnen leven.

Plaats een reactie